Miljöpolicy

Teaterteknik skall bedriva ett systematiskt miljöarbete, med syfte att uppnå en ekologisk och ekonomisk utveckling som är långsiktigt hållbar. Skyddet av miljön skall utgöra en naturlig del av företagets utveckling.

Det som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan.

Vi skall stäva efter att, där det är tekniskt möjligt, praktiskt genomförbart och ekonomiskt rimligt, prioritera produkter och lösningar med låg miljöbelastning samt leverantörer med höga miljökrav.

Vi skall tillse att vi har goda kunskaper om miljölagar och föreskrifter och alltid uppfylla de bestämmelser som gäller vår verksamhet.

Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras. Avstämning samt fastställande och utvärdering/uppföljning av detaljmål görs en gång om året i samband med bolagsstämman.

 

Övergripande strategi

Den övergripande strategin för vårt miljöarbete baseras på en miljöutredning. Därefter har vi prioriterat följande områden:

 • Att minska energiförbrukningen vid event som t.ex. mässor.
 • Att vid produktion föreslå energisnåla och miljövänliga alternativ.
 • Att minska pappersförbrukningen.
 • Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Att minimera användandet av kemikalier.
 • Att öka källsortering och återvinning.
 • Att genomföra vårt producentansvar avseende förpackningar och elektroniskt skrot.
 • Att minimera transporternas miljöpåverkan.

 

Inriktning

Energi

Vid event som t.ex. mässor förbrukas en stor mängd energi. För att minska energiförbrukningen skall vi arbeta för ett större användande av strålkastare med urladdningslampor typ CDM och LED. Kunder skall erbjudas ”miljövänligt” ljus vid utställning. Kontinuerlig kontakt upprätthålls med tillverkare för att utveckla energisnåla armaturer.

Vid projektering av ljus för samlingslokaler och offentlig miljö skall vi sträva efter att föreslå och erbjuda lågenergialternativ.

 

Minskad pappersförbrukning

Så mycket som möjligt av företagets externa information skall vara tillgängligt via hemsidan. Intern information finns tillgänglig i företagets databaser.

Inhämtning av information skall i första hand ske elektroniskt via t.ex. CD-kataloger och WWW. När det är möjligt skall dubbelsidig kopiering användas.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Från 1 juli 2001 gäller föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Minimera användandet av kemikalier

För rengöring används kemikalier med minsta miljöpåverkan.

 

Källsortering

För verksamhet på företaget källsorterar vi enligt fastighetens fraktionsindelning. Vid externt arbete källsorterar vi efter arbetsplatsens fraktionsindelning. Utöver detta källsorterar vi speciellt:

 • Lysrör
 • Urladdningslampor
 • Tonerkassetter och färgpatroner
 • Batterier
 • Kemikalier och färgrester
 • Elektroniskt skrot

Vi är anslutna till:

Vi rapporterar till:

Vi rapporterar till: